Francesca Llopis (1956) was born in Barcelona where she lives at present. In 1976 she enrolled at Escola Eina to study painting and the poetics of space. In 1981she is granted the scholarship of the Ministry of Culture and travels to Warsaw where the foreseeable coup d’etat transforms her pictorial world. This was the turning point where the “journey” became a central element in her artistic process. The exhibitions HISTORIA D'UNA TEMPTACIÓ at Meda MOTHI in Montpellier (France), BARCELONA TRASBALSADA, ELS DIDS GÈLITS in Barcelona and TRÁFICO DE EFECTOS in Madrid situated her within the Neo-expressionist Movement of the 1980’s. In 1988 she receives a grant from the Académia di Roma and l'Écolle des Beaux Arts de Nimes(France). Arnau Puig defines her painting as "semanticized constructivism” mainly due to the recurrence of cavities in her art. 6.8.89 TIANANMENT was an intervention in the public space of Hospitalet in Barcelona, where she dug a ditch as a tribute to the Chinese students, with the collaboration of sound artist Barbara Held.  

In 1996 her daughter Djuna was born and in 1999 she created the installation MAL.LALTES D’AMOR in Lübeck (Germany) evoking organic holes in space.

In 2001 she took her dream trip to Island where she embarked in the space of silence working mainly with photography and video.

Francesca Llopis neix a Barcelona. Al 1976 es matricula a l'Escola Eina per estudiar la poètica de l'espai i la pintura. Al 1981 obté la beca del Ministeri de Cultura i va a Varsòvia on l'inevitable cop d'estat, transforma el seu imaginari pictòric. Aquest es el punt d'inflexió on el "viatge" es constituirà com a part del seu procés artístic. Amb les exposicions HISTÒRIA D'UNA TEMPTACIÓ a MedaMOTHI a Montpellier, BARCELONA TRASBALSADA, ELS DITS GELITS a Barcelona i TRÁFICO DE EFECTOS a Madrid, es situarà en el neoexpressionisme dels 80s. Es becada al 88 a l'Acadèmia di Roma i l'Écolle des Beaux Arts de Nimes on Arnau Puig defineix la seva pintura com a "constructivisme semantitzat” per les cavitats que representa. 6.8.89 TIANANMENT es una intervenció en l'espai públic de l’Hospitalet, on cava una trinxera en homenatge als estudiants xinesos, amb col·laboració sonora de Barbara Held.

En el 1996 neix la seva filla Djuna i al 1999 realitza la instal·lació MAL.LALTES D’AMOR a Lübeck evocant forats orgànics en l'espai.

El 2002 presenta la primera vídeo instal·lació 2 HABITACIONS AMB VISTES, retrat social de Barcelona. El 2004 desenvolupa ETC on reflexionà sobre la absència de les dones artistes a la història de l'art. A partir del 2007 participa a múltiples exposicions internacionals i nacionals: NY, Corea, España, Xina, Berlín, Colòmbia, Argentina, Brasil, Itàlia. El 2011 realitza 7 MURALS al Mercat de la Boqueria   de Barcelona per encàrrec de l'arquitecte Carme Pinós.

El 2015 participa a la Biennal de NOSEDEN, Japó, amb DEALERS OF MEMORY, que consta de 2 intervencions: la vídeo instal·lació MEMÒRIA PER UN ICEBERG com una arqueologia de futur i la instal·lació del LLIBRE DE LLÀGRIMES.

El 2016 a la mostra SakaiArtePorto, Japó, realitza l’acció d’art TRACTION ACTION a partir de la necessitat d’unir la humanitat amb l’Univers a través d'un infinit fet amb les petjades de pigment rosa dels caminants de la ciutat.

Els seus ultims projectes son: la instal·lació LLUM! al Castell de Montjuïc i “Nosaltres&l'estat de les coses" instal.lació pictórica. Museu del Moli de Paper de Capellades, Barcelona

BIO

In 2002 she presented her first video installation 2 HABITACIONS AMB VISTES, a social portrait of Barcelona. In 2004 she makes the video installation ETC, a reflection on the absence of women artists in the history of art. From 2007 to the present day she has participated in multiple national and international exhibitions: New York, Korea, Spain, China, Berlin, Colombia, Argentina, Brazil, Italy. In 2011 she paints 7 MURALES at the Boqueria Market in Barcelona in collaboration with the architect Carme Pinós.

In 2015 she participates in the NOSEDEN Biennale, Japan, with DEALERS OF MEMORY, which consists of two interventions: the video installation MEMÒRIA PER UN ICEBERG as an archaeologist of the future and the installation LLIBRE DE LLÀGRIMES (the book of tears)

In 2016 at the show SakaiArtePorto, Japan, she made her performance TRACTION ACTION triggered by the need to bring the human kind and the Universe together. Her action consisted of  the evocation of an infinite space constructed with the footprints in pink pigment of the city walker-byes. 

Her last projects are the installation LLUM! In the Montjïc Castel and us&the sate of things" pictorical instalation, Museu del Moli de Paper de Capellades,

in Barcelona, Spain.